Shri Malay Bandopadhyay

Hony. President

Shri Nirad Baran Ray

Hony. Vice President

Shri Sourav Kamal Dutta

Hony. Genl. Secretary

Shri Bhutnath Chaudhuri

Hony. Treasurer

Smt. Bhaswati Chattapadhyay

Hony. Member

Shri Pradip Chandra Bhaduri

Hony. Member

Smt. Sangeeta Ghatak

Hony. Member

Shri Manas Kumar Saha

Hony. Member

Shri Ashtaishwaryyapati Bhattacharya

Hony. Member

© Indian Institute of Astrology (2018) This website designed, developed and maintained by ProSoft