Shri Malay Bandopadhyay

Hony. President

Shri Asit Kr. Basu Roy

Hony. Vice President

Shri Sourav Kamal Dutta

Hony. Genl. Secretary

Shri Bhutnath Chaudhuri

Hony. Treasurer

Shri Narayanpada Chattapadhyay

Hony. Member

Smt. Rupa Sen

Hony. Member

Shri Nidhu Bhushan Sarkar

Hony. Member

Shri Muktaram Ghosh

Hony. Member

Shri Subir Banerjee

Hony. Member

Shri Samrat Acharyya

Hony. Member

Shri Gaurav Tribedi

Hony. Member

Shri Sanjoy Kumar Chakravarty

Hony. Member

Shri Arup Gunin

Hony. Member

Shri Shyamaprasad Guin

Hony. Member

Shri Biswanath Chatterjee

Hony. Member

© Indian Institute of Astrology (2018) This website designed, developed and maintained by ProSoft